تمديد طرح جرائم ديركرد واحدهاي صنعتي
عنوان ماژول :تمديد طرح جرائم ديركرد واحدهاي صنعتي

تمديد طرح بخشودگي جرائم ديركرد واحدهاي توليدي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي استان كردستان

 

پيرو بخشنامه صادره از سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران و در راستاي منويات مقام معظم رهبري به منظور حمايت از صنايع كوچك و متوسط كشور در سال اقتصاد مقاومتي ، اقدام و عمل ، شركت شهركهاي صنعتي كردستان بخشودگي جرائم ديركرد ناشي از عدم بازپرداخت به موقع اقساط مربوط به قراردادهاي واگذاري زمين در شهركها ونواحي صنعتي استان را در دستور كار خود قرار داده است . بر اين اساس كليه واحدهاي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي استان طبق موارد ذيل مشمول برخورداري از بخشودگي جريمه هاي ديركرد از 50 تا 80 درصد خواهند شد :

1-         واحدهاي داراي پروانه بهره برداري ، پروانه كسب ، بهره بردار ، داراي گواهي پايان كار از شركت شهركهاي صنعتي و يا در مرحله نصب ماشين آلات

1-1-      در صورت پرداخت 50 درصد از اصل بدهي مشمول بخشودگي 65 درصد از جريمه هاي ديركرد خواهند گرديد ، ضمن اينكه مابقي بدهي نيز مجدداً طي يكسال تقسيط خواهد شد .

1-2-      در صورت پرداخت 100 درصدي اصل بدهي مشمول بخشودگي 80 درصد از جريمه هاي ديركرد خواهند گرديد .

2-         مابقي قراردادها (بجز زمين خام و ديواركشي)

2-1-      در صورت پرداخت حداقل 35 درصد از اصل بدهي مشمول بخشودگي 50 درصد از جريمه هاي ديركرد خواهند شد .

 

 

 

توضيح (1) : واحدهاي متقاضي استفاده از تخفيفات بند (2) ملزم به ارائه برنامه زمان بندي تكميل و به بهره برداري رساندن طرح طي مدت زمان معلوم با تاييد هيئت مديره شركت شهركهاي صنعتي استان مي باشند . شركت شهركهاي صنعتي به ميزان بخشودگي جرائم نسبت به اخذ اسناد تعهدي از طرف قرارداد اقدام كه در صورت عدم انجام تعهدات مذكور به نفع شركت شهركهاي صنعتي وصول و در غير اين صورت به متقاضي عودت مي گردد .

 

توضيح (2) : اين مشوقات شامل كليه واحدهاي مستقر در شهركها و نواحي صنعتي بوده و استفاده از آن صرفاً براي يك مرتبه امكان پذير مي باشد . ضمناً طرفهاي قراردادي كه قبلاً 100 درصد اصل بدهي خود را قبل از ابلاغ طرح پرداخت نموده ، ولي از جريمه هاي ديركرد آنها مورد بخشودگي قرار نگرفته اند نيز مشمول تخفيفات اعطايي مي باشند .

توضيح (3) : زمان اجراي طرح تا 15/12/95 مي باشد .